PROPOZÍCIE KYSUCKÉHO POHÁRA VO FLORBALE

zmiešaných družstiev žiakov a žiačok základných škôl a projektu „Zober loptu, nie drogy“

A/ Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Stredná odborná škola strojnícka, Športová ul.1326, Kysucké Nové Mesto v spolupráci s CVČ Kysucké Nové Mesto
Generálny partner: Občianske združenie Zober loptu nie drogy
Termín: apríl - máj 2011, termíny jednotlivých turnajov budú spresnené podľa počtu prihlásených družstiev
Miesto: Telocvičňa SOŠs Kysucké Nové Mesto
Kategórie: Zmiešané družstvá- žiaci a žiačky ZŠ
Riaditeľ súťaže: PaedDr. Marko Vojsovič
Účastníci: Zaregistrované družstvá, družstvo tvorí 10 hráčov a 2 vedúci. Družstvo je zostavené výlučne zo žiakov jednej školy. Minimálny počet dievčat je 4.
Prihlášky: Registrácie na účastníckom formulári na http://www.zoberloptu.sk/ucastnicky_formular - prihlasovací formulár - akcia Florbal Kysucké Nové Mesto 2011
do : 20.4.2011
Prezentácia:
V deň konania od: 12:30 hod. do 12:45 hod., podložená súpiskou a potvrdená riaditeľom školy.
Rámcový časový program: 12:30 – 12:45 prezentácia družstiev, kontrola súpisiek
12.45 porada vedúcich, žrebovanie
13.00 začiatok turnaja nástupom družstiev, spresnenie pravidiel hracieho systému

Úhrada: Cestovné na náklady hradí vysielajúca organizácia
Bonusy: Každý zúčastnený hráč dostane tričko s logom.
Vedúci družstiev obdržia polokošele.
Z každého družstva bude ohodnotená najvýraznejšia osobnosť.
Poistenie: Každý pretekár štartuje na vlastné zdravotné poistenie a je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.
Upozornenie: Dozor nad žiakmi zaisťuje v plnom rozsahu a po celú dobu súťaže vysielajúca škola.

B/ Technické ustanovenia

Výstroj: Hráči – jednotné dresy s číslami. Brankár by mal mať povinnú výstroj.
Ihrisko: telocvičňa SOŠs
Námietky: Je potrebné podať riaditeľovi súťaže do 15 minút po ukončení sporného zápasu s vkladom 5 €. Pri zamietnutí protestu prepadá vklad usporiadateľovi.
Pravidlá a predpis: Hrá sa podľa pravidiel florbalu a týchto propozícií. Na ihrisku počas hry musí byť minimálne 1 dievča.
Žrebovanie prebehne pred začiatkom turnaja na technickej porade.
Systém súťaže: Určí sa podľa počtu postupujúcich družstiev
Hodnotenie: Po zápase s nerozhodným výsledkom nasledujú tri trestné strieľania, ďalej po jednom až do rozhodnutia.
V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:
  • body zo vzájomných zápasov,
  • skóre zo vzájomných zápasov,
  • celkové skóre,
  • vyšší počet všetkých strelených gólov,
  • žreb
Hracia doba: Doporučený čas - 2 x 10 minút (záleží na počte družstiev, usporiadateľ má právo zmeny)

Občerstvenie : Zabezpečí organizátor.
Rozhodcovia: Zabezpečí organizátor.
Ceny: Družstvá umiestnené na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách obdržia diplom a vecné ceny.
Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel.

Riaditeľ súťaže: PaedDr. Marko Vojsovič
Riaditeľ školy: Ing., Mgr. Ondrej Holienčík